כותרת 2

להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

כותרת 3

להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

כותרת 4

להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

כותרת 5

להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

כותרת 6

להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.
 

הודעת שגיאה
הודעת אזהרה
הודעת מידע
הודעת הצלחה

 

עמודה 1 עמודה 2 עמודה 3 עמודה 4 עמודה 5
תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה
תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה
תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה
תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה
תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה
תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה
תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה תוכן טבלה

 

תפריט משנה

[sub_menu]

 

תפריט משנה עם אייקונים

[sub_menu_icons]

 

תגית תמונה

cute-african-american-girl-wearing-knits_1098-14021

להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

לורם איפסום דולור סיט אמט, הועניב היושבב שערש שמחויט - שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

 

תגית גלרייה

 

תגית FileBrowser

 

 כן לכתות א-ג בהתאם לנתוני הרישום

בעיר קיים בית ספר דתי על אזורי לכיתות א-ח שיתן מענה גם לילדי השכונה, גני ילדים יפתחו בהתאם לצורך

בעיר קיימים בתי ספר על אזורים שישמשו גם את תושבי השכונה. בית ספר מונטוסורי, אנטרופוסופי ובית ספר לטבע

במסגרת פרויקט מחיר למשתכן היזמים שזכו במכרזים חתמו על חוזים והתחייבויות מול רשות מקרקעי ישראל ועל כן, המידע והפרסומים בנושא זה הינם באחריות רמ"י או מול היזמים הזוכים.

ניתן ללמוד על מערך החוגים ופעילות הפנאי העירונית באתר מפעלי בית עמנואל https://www.mbe-rg.co.il/

א. ועדת ההנחות שמינתה המועצה רשאית לתת הנחה למחזיק בעסק שנתקיימו לגביו כל הקריטריונים הבאים:

 

1. הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף.

2. שטחו של העסק אינו עולה על 75 מטרים רבועים .

3. הינו אזרח ותיק עפ"י הקבוע בחוק האזרחים הוותיקים.

4. הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 ₪. הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע בתחילתה של שנת כספים.

5. הוא זכאי להנחה מארנונה בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק.


ב. ההנחה שתינתן למי שזכאי לכך לפי סעיף א', תהיה עד השיעור שניתן לו באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו, ותינתן לגבי 40 המטרים הרבועים הראשונים של שטח העסק.

תינתן בשיעור 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בנכס, שהוא חייל מילואים פעיל. לעניין זה , "חייל מילואים פעיל – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח – 2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא הגנה לישראל, או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל , על כך שהוא משרת מילואים פעיל.

 

13. הנחות לחיילים, מתנדבים בשירות הלאומי, נפגעי מלחמה ושוטרים ומשפחותיהם לפי פרק ה' 2 לתקנות ההנחה.
"חייל" - מי שמשרת שירות סדיר בצבא הגנה לישראל, לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו – 1986.13.1 הנחה בשיעור של 100% למחזיק שהוא –

א. חייל, בשרות חובה, כל עוד הוא חייל ועד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו פטור עד 70 מ"ר.

ב.הורה של חייל המוכיח, להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי פרנסתו הייתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו, וכי אין לו פרנסה למחייתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמור, ובתנאי שהחייל פטור מתשלום מארנונה לפי סעיף 1 א' פטור עד 70 מ"ר.

על מנת לקבל את הפטור/הנחה יש לשלוח למייל arnona@ramat-gan.muni.il  את המסמכים הבאים:
חוזה שכירות חתום ותקף לשנה + צילום תעודת זהות.
אישור מקצין העיר או מהיחידה בה הינך משרת/ת על מועד גיוס ומועד שחרור.
באם התגוררת בעבר ברשות אחרת נא לצרף אישור על הפסקת הנחה / אי קבלת הנחה באותה רשות.
עם קבלת המסמכים יישלח משוב חוזר שהמסמכים התקבלו והבקשה הועברה לטיפול – בתום הטיפול יישלח אלייך עדכון.

הוראה שנתית המאושרת על ידי מועצת העיר ובה נקבעים התעריפים והסיווגים (מגורים, מסחר, תעשיה וכו') של הארנונה לאותה שנה.

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק.
הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס.
הגדרת "מחזיק":
אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.
אדם הגר בבית מלון או בפנסיון אינו נחשב כ"מחזיק" לצרכי הארנונה.
בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז - 2007.
מועצת העירייה רשאית לחרוג מהוראות מסויימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר.
תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מ-1 בינואר של אותה שנה.

המחזיק בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס.

לכל נכס יש מחזיק והוא בעל הנכס או שוכרו או אדם המחזיק בו בכל אופן אחר.

ככלל, בעל הנכס ייחשב בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אלא אם כן יש בעל זיקה קרוב יותר, לדוגמה: שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות.

בנכס ריק למשל, בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.

 

ספר טלפונים

פרטי יצירת קשר

אדי קופל
ראש העיר
רמת הוד 1

חיים אלבז
סגן ראש העיר

מזכירות

מירי קופל
מזכירת ראש המועצה
רמת הוד 1

 

איש קשר

אדי קופל
ראש העיר
02-9955441
052-22282111